Zahtjev za smještaj u dom

 

Napomena:

Obavezno upisati MBO (matični broj osiguranika koji se nalazi na zdravstvenoj iskaznici)!

Ostalu dokumentaciju navedenu u obrascu „Dokumentacija potrebna za prijam u dom“ potrebno je predati u roku od 30 dana od dana predaje online zahtjeva.